ใบคำร้องขอเทียบโอน / แบบคำร้องทั่วไปในกรณีนักศึกษาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นโดยตรงกรุณาสอบถาม ชื่อ-สกุล เบอร์โทร เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานของนักศึกษาเอง

คำร้องขอเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่นหรือมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

รายวิชาเทียบโอน

แบบคำร้องทั่วไป
เรียนปริญญาตรีออนไลน์