การรับรองหลักสูตรโดย สกอ. และ ก.พ.    ระดับปริญญาตรี
      การรับรองหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ก.พ.
การรับรองหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สกอ.
การรับรองหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยสภาวิชาชีพบัญชี
การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ ก.พ.
การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ สกอ.
การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด ก.พ.
การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด สกอ.
การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก.พ.
การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สกอ.
การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการ ก.พ.
การรับรองหลักสูตรรัฐประศาสนศาสาตร์บัณฑิต ก.พ.
การรับรองหลักสูตรรัฐประศาสนศาสาตร์บัณฑิต สกอ.
การรับรองหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต ก.พ.
การรับรองหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สกอ.
การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ก.พ.
การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา สกอ.
การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา โดยสภาวิศวกรรม
เรียนปริญญาตรีออนไลน์